บุคลากร

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

Image
นายไพยนต์ คำใหญ่

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

Image
นางสาวอัจฉริยา อยู่ประเสริฐ

หัวหน้าฝ่าย......

Image
นางศิริพร บัวเดช

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

Image
นางวรรทณี บัวบุญนาค

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

Image
นายสุเทพ กองทา

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

Image
นายวรณ์ คำฟู

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

Image
นายวัชรพงษ์ ศิริพันธ์

คนงานประจำรถขยะ

Image
นายคำปัน เรือนติ๊บ

คนงานประจำรถขยะ

Image
นายสุพจน์ กันทะปัน

คนงานประจำรถขยะ

Image
นายพิจิตร วรรณสาร

คนงานประจำรถขยะ

Image
นายมนัส สมณะแก้ว

คนงานประจำรถขยะ

Image
นายรัฐกร เทพวงค์

คนงานทั่วไป