บุคลากร

กองช่าง

Image
นายบุญนิธิ กรุงวงศ์

ผู้อำนวยการกองช่าง

Image
นายสุรเสน พุฒิวณิชย์

วิศวกรโยธาชำนาญการ

Image
นายอาทิตย์ ขุนแก้ว

นายช่างโยธาชำงานงาน

Image
นางจิตตานันท์ พัฒนากรเกษม

นายช่างโยธาชำงานงาน

Image
นายวัชระ เพลัย

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

Image
นางสาวสุพัฒนา สุวรรณสม

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

Image
นายทัญเทพ จันต๊ะมูล

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

Image
นายอานนท์ สันนิถา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

Image
นายเจือ พระมาลา

คนงานทั่วไป

Image
ว่าที่ ร.ต.นรินทร์ โคคำมา

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า