บุคลากร

กองส่งเสริมการเกษตร

Image
นายไพยนต์ คำใหญ่

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

Image
นางสาวเนตรวิไล โชติรัตน์

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

Image
นางสาวประภาพร สิงคราช

ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

Image
นางสาวเชษฐสุดา กาบมาลา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

Image
นางสาวสุภาภรณ์ ปัญจมา

คนงานทั่วไป