บุคลากร

กองส่งเสริมการเกษตร

Image
พันจ่าเอกธนัท สันป่าแก้ว

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

Image
นางสาวเนตรวิไล โชติรัตน์

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

Image
นางสาวประภาพร สิงคราช

ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

Image
นางสาวเชษฐสุดา กาบมาลา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

Image
นางสาวสุภาภรณ์ ปัญจมา

คนงานทั่วไป