บุคลากร

กองสวัสดิการสังคม

Image
นางสาวลภัสรดา รติกันยากร

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

Image
นายอัครพงค์ ไชยมงคล

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

Image
นางสาววีธณา สิงคราช

คนงานทั่วไป