บุคลากร

สมาชิกสภาเทศบาลฯ

Image
นายชัยพร สิงคราช

ประธานสภาเทศบาล

Image
นายวีรชัย จันทพร

รองประธานสภาพเทศบาล

Image
นางจันทนา ทิพย์กาญจนกุล

เลขานุการสภา

Image
นายนิเรศ เข็มขาว

สมาชิกสภาเทศบาล

Image
นายเทียม สิมธิเกหัง

สมาชิกสภาเทศบาล

Image
นายบุญทา สดใส

สมาชิกสภาเทศบาล

Image
นายพิจิตร ทินนัง

สมาชิกสภาเทศบาล

Image
นายมารุพงศ์ ปัญญามณี

สมาชิกสภาเทศบาล

Image
นายสมยศ บัวสอด

สมาชิกสภาเทศบาล

Image
นายสายัณห์ สิงห์อินทร์

สมาชิกสภาเทศบาล