ภาพ & กิจกรรม

ภาพและกิจกรรมของเทศบาลสันผีเสื้อ กองคลัง

Image
ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อให้เจ้าของทรัพย์สินทำการตรวจสอบข้อมูล หากเห็นว่าไม่ถูกต้องตามความจริงให้ยื่นคำร้องขอแก้ไข ณ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง

Date : 04/12/2019.

Photo More