ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เพื่อรับทราบแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เพื่อรับทราบแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ.

Date : 02/02/2021
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo