เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบวิดีโอคอเฟอเรนซ์ (zoom) ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 5 มกราคม 2564 เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบวิดีโอคอเฟอเรนซ์ (zoom) ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดเชียงใหม่ เกี่ยวกับการซักซ้อมแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ .

Date : 15/06/2022
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo