โครงการ “ป้องกันและควบคุมโรคระบาดสัตว์” กิจกรรมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโค-กระบือ (FMD)

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมการเกษตร เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จาก สนง.ปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงใหม่ ลงพื้นที่หมู่ที่ 1-5 เพื่อให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโค-กระบือ (FMD) ของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรรวมปศุสัตว์ที่ได้รับวัคซีนจำนวน 170 ตัว ครั้งที่ 1/2566 เพื่อป้องกันโรคระบาดสัตว์และโรคอุบัติใหม่ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ “ป้องกันและควบคุมโรคระบาดสัตว์”ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566.

Date : 18/11/2022
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo