“สูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีศักดิ์ศรี ผู้สูงอายุดี สันผีเสื้อ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 #กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ (การทำแหนมซี่โครง)

วันที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ โดยนายภาวิต บุญชละ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลสันผีเสื้อ “สูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีศักดิ์ศรี ผู้สูงอายุดี สันผีเสื้อ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 #กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ (การทำแหนมซี่โครง) .

Date : 19/01/2023
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo