# รายการ เอกสาร
1 คู่มือการปฏิบัติงานตาม พรบ.ภาษีที่ดิน