ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

# รายการ เอกสาร
1 คำสั่ง การแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
2 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
3 ประกาศ การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขอสำเนา หรือ ขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
4 ประกาศ ขั้นตอนและกำหนดระยะเวลาในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
5 ประกาศจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
6 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
7 พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543
8 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
9 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
10 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542
11 พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
12 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
13 ระเบียบเทศบาลตำบลสันผีเสื้อว่าด้วยการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในการให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2559
14 ระเบียบเทศบาลตำบลสันผีเสื้อว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2559
15 ระเบียบเทศบาลตำบลสันผีเสื้อว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2563
16 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563