งานการเจ้าหน้าที่

# รายการ เอกสาร
1 กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
2 คู่มือการปฏิบัติราชการ
3 นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564
4 ประกาศ เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 - 2566)
5 ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
6 ประกาศ เรื่อง ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566) ครั้งที่ 2
7 ประกาศ เรื่อง ปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566) ครั้งที่ 2
8 ประกาศ เรื่อง โครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการของเทศบาล
9 ประกาศนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564
10 ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560
11 ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
12 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ข้าราชการ และพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเดือน พ.ศ.2558
13 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่2) พ.ศ.2563
14 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบบรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน (ฉบับที่7) พ.ศ.2562
15 รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2563
16 รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
17 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2562
18 แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 3 ปี ปีงบประมาณ 2564 - 2566
19 แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 3 ปี ปีงบประมาณ 2564 - 2566
20 แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563
21 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 (ฉบับปรับปรุง)
22 โครงสร้างราชการ เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ