ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

เรามุ่งเน้นในการดำเนินการตามกรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ทั้ง 7 ด้าน

พันธกิจ

เพื่อการร่วมใจ ฟื้นฟู ส่งเสริมและพัฒนาในทุกๆด้าน ให้เกิดคุณภาพชีวิตและการสร้างรายได้ มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของประชาชน ตามหลักธรรมาภิบาล

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่ตำบลสันผีเสื้อในทุกๆด้าน ภายใต้ความร่วมมือร่วมใจ

 

พื้นที่การปกครอง

ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่มีระยะห่างจากอำเภอเมืองเชียงใหม่ประมาณ 5 กิโลเมตร จำนวนครัวเรือนกว่า 3,440 ครัวเรือน 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวกิจกรรม


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


ข่าวสำนักปลัด


12 มีนาคม, 2018 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ร่วมกิจกรรม Big Cleaning day เพื่อทำความสะอาดถนนและลานจอดรถบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่
20 กุมภาพันธ์, 2018 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน พนักงานครูเทศบาล และลูกจ้างประจำ (ครั้งที่1) ประจำปีงบประมาณ 2561
20 กุมภาพันธ์, 2018 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ พนักงานครูเทศบาล และลูกจ้างประจำ(ครั้งที่1) ประจำปีงบประมาณ 2561
20 กุมภาพันธ์, 2018 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ
20 กุมภาพันธ์, 2018 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

ข่าวกองคลัง


15 มีนาคม, 2018 โครงการจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2561
14 มีนาคม, 2018 ประกาศ เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมประจำตำบลสันผีเสื้อ บริเวณด้านหลังอาคารเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ
14 มีนาคม, 2018 ประกาศ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์ใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถราชการ
13 มีนาคม, 2018 ประกาศ ข้อมูลรายละเอียอค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง โครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณประโยชน์ หมู่ 7 บ้านท่าหลุก
13 มีนาคม, 2018 ประกาศ ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ข้างบ้านนายคำมูล ทินนัง หมู่ที่ 7 บ้านท่าหลุก

ข่าวกองการศึกษา


ข่าวกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


ข่าวกองช่าง

1 กุมภาพันธ์, 2017 ป้องกันปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ตำบลสันผีเสื้อ
8 ธันวาคม, 2014 เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากมีการซ่อมแซมผิวทางจราจร โดยการโอเวอร์เลย์ยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางเข้าบ้านร้องอ้อ ม.4 ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง เชียงใหม่ จึงขอให้ท่านหลีกเลี่ยงถนนเส้นทางดังกล่าว
14 ตุลาคม, 2014 ทต.สันผีเสื้อ ยินดีต้อนรับ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน จาก อบต.เหล่ายาว และยินดีต้อนรับ นายวัชระ เพลัย ที่โอนย้ายจาก อบต.เหล่ายาว มาดำรงตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า ระดับ 5 กองช่าง เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ในวันที่ 9 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวกองส่งเสริมการเกษตร

24 มกราคม, 2018 พิธีเปิดโครงการวันเกษตรและส่งเสริมอาชีพตำบลสันผีเสื้อ ประจำปี 2561
9 มกราคม, 2018 เชิญ…. เที่ยวงานวันเกษตรและส่งเสริมอาชีพตำบลสันผีเสื้อ ประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ ร.ร.ภูมิปัญญาท้องถิ่น บ้านชาวนาน้อย ม.3 ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองฯ จ.เชียงใหม่
12 ธันวาคม, 2017 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานโครงการเทศกาลข้าวใหม่จังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ณ บ้านชาวนาน้อย
17 พฤศจิกายน, 2017 เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ จัดการประชุมใหญ่เกษตรกรตำบลสันผีเสื้อประจำปี ครั้งที่ 1/2561
4 ตุลาคม, 2017 เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ มอบดอกดาวเรืองให้ประชาชนตำบลสันผีเสื้อ เพื่อน้อมปลูกให้บานสะพรั่งทั่วตำบลสันผีเสื้อ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

ข่าวกองสวัสดิการสังคม

ข่าวกองทุนสวัสดิการชุมชน

25 พฤศจิกายน, 2016 นายลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ มอบเงินสวัสดิการ กรณีเสียชีวิตของ แม่อุ้ยบัวขาว ไชยวงศ์ ณ สุสานบ้านท่าหลุก ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
1 ตุลาคม, 2015 ประชาสัมพันธ์ การรับลงทะเบียนผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
3 สิงหาคม, 2015 นายลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ มอบเงินกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสันผีเสื้อ จำนวน 7,000.- บาท กรณีเสียชีวิตของ แม่อุ้ยคำป้อ พิบูลย์ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2558 ณ สุสานบ้านท่าหลุก ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
28 กรกฎาคม, 2015 นายลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ มอบเงินสวัสดิการ กรณีเสียชีวิตของ นางวรรณ กิติสร จำนวน 11,000.- บาท ของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสันผีเสื้อ
17 กรกฎาคม, 2015 นายกลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ มอบเงินกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสันผีเสื้อ กรณีเสียชีวิตของพ่อบุญมา สบติ๊บ หมู่ที่ 9 จำนวน 9,000 บาท

ข่าวรับสมัครงาน

ฟาร์มผีเสื้อ

ช่วงนี้เป็นเทศกาลชมผีเสื้อ ตำบลสันผีเสื้อก็มีจุดชมผีเสื้อนะคะ เชิญชวนมาชม และสัมผัสเหล่าบรรดาผีเสื้อ ได้ที่ฟาร์มผีเสื้อ หมู่ที่ 3 ตำบลสันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่

สนามมวยเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ หมู่ 3 บ้านท่า (ร้องขี้ควาย)

ออกกำลังกายพร้อม ทักษะป้องกันตัวด้วยครูมวยมากประสบการณ์ เข้าสมัครและเรียนกันได้ฟรี ที่ สนามมวยเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ หมู่ 3 บ้านท่า (ร้องขี้ควาย)

สถานที่พักผ่อนจิตใจ และอิ่มบุญของตำบล

1 ในวัดที่ชาวบ้านจะมาร่วมทำบุญและจัดกิจกรรมต่างๆ ในศาสนพิธีเสมอ รวมถึงวัดต่างๆละแวกใกล้เคียง