ประชาสัมพันธ์การสร้างความสามัคคีปรองดอง เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจในกระบวนการสร้างความสามัคคีปรองดอง

ประชาสัมพันธ์การสร้างความสามัคคีปรองดอง เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจในกระบวนการสร้างความสามัคคีปรองดอง

ข่าวเพิ่มเติม:

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล เฝ้าระวัง ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเ...
รายงานทางการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2561
วันที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เพื่...
วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.30 น. สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเข้าตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเ...
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลและกำหนดวัน เวลา และ...
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักจากบ้านนายเลย ตันนรา หมู่ที่ 4 บ้...