แจ้งการดับกระแสไฟฟ้า ม.6-7

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่ 2 แจ้งการดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน

บริเวณ บ้านท่าเดื่อ-ท่าหลุก ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่

ในวันอังคาร ที่ 3 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น.

จดหมายข่าว

ข่าวเพิ่มเติม:

ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และ ...
รายงานทางการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2560
ประกาศ เรื่องข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงกา...
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เพื่อจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ปีงบประม...
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559
กองส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับกลุ่มเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่ตำบลสันผีเสื้อ ดำเนินการร่วมกันขุดลอกค...