ประกาศ เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการกำหนดคุณลักษณะ ประเภทรถฟาร์มแทรคเตอร์ ชนิดขับเคื่อน 4 ล้อ ขนาด 40 แรงม้า จำนวน 1 คัน งบประมาณตั้งไว้ 590,000 บาท

ปปช01-รถแทรคเตอร์ (1)