โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา ภายใต้โครงการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 นายวีระพันธ์ ดีอ่อน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา ภายใต้โครงการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ บ้านท่าร้องขี้ควาย หมู่ที่ 3 ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ข่าวเพิ่มเติม:

โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด
โครงการไหว้สาบารมี วิถีธรรมนำชุมชน ปี 2557 ณ วัดท่าหลุก หมู่ที่ 7 บ้านท่าหลุก ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเม...
ประชาสัมพันธ์เปลี่ยนเวลาในการจัดเก็บขยะ หมู่ที่ 6 - 9 ตำบลสันผีเสื้อ เชียงใหม่
ประกาศ ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง โครงการขยาย...
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ พนักงานครูเทศบาล และลูก...
ประกาศ เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างในรอบป...