ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ขึ้นบัญชีพนักงานจ้าง

ข่าวเพิ่มเติม: