ต้อนรับคณะดูงานจากกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ศูนย์เรียนรู้การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืชโดยวิธี (Biocontrol) หมู่ที่ 2 ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

วันที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. ศูนย์เรียนรู้การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืชโดยวิธี (Biocontrol) ตำบลสันผีเสื้อ
ต้อนรับคณะดูงานจากกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ณ ศูนย์เรียนรู้การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืชโดยวิธี (Biocontrol) หมู่ที่ 2 ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ข่าวเพิ่มเติม:

กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลสันผีเสื้อ จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหา...
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทื้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ได้จัดงาน "ตลาดนัดสันผีเสื้อสุขภ...
วันนี้ 14 พค.58 นายกลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ มอบเงินกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสันผีเสื้...
ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของ...
เทศบาลตำบลสันผีเสื้อร่วมงานสืบสานวัฒนธรรม ณ ถนนคนเดิน
วันที่ 24 มิถุนายน 2661เวลา 15:00 น. ณ hidden village นายกฤษณ์ ธนาวนิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงให...