กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ ภายใต้ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์
ภายใต้ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุใาภรณวลัยลักษณ์อัครราขกุมารี ประจำปี 2562