กิจกรรมรณงรงค์ให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการดูแลหรือเก็บขยะมูลฝอยในที่สาธารณะหน้าบ้านตนเอง เพื่อเป็นการรักษาความสะอาด คัดแยกขยะ ไม่เผาขยะ ช่วยลดปัญหาหมอกควัน และเป็นการป้องกันโรคไข้เลือดออกจากการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พร้อมรณรงค์การเลือกตั้ง เพื่อให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ เลือกตั้งตามกฎหมาย ในเขตพื้นที่บ้านร้องอ้อ หมู่ที่ 4

วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ร่วมกับโรงเรียนวัดร้องอ้อ
จัดกิจกรรมรณงรงค์ให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการดูแลหรือเก็บขยะมูลฝอยในที่สาธารณะหน้าบ้านตนเอง เพื่อเป็นการรักษาความสะอาด คัดแยกขยะ ไม่เผาขยะ ช่วยลดปัญหาหมอกควัน
และเป็นการป้องกันโรคไข้เลือดออกจากการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
พร้อมรณรงค์การเลือกตั้ง เพื่อให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ เลือกตั้งตามกฎหมาย ในเขตพื้นที่บ้านร้องอ้อ หมู่ที่ 4