วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.30 น. สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเข้าตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าหลุกสันทราย สังกัดเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.30 น. สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเข้าตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าหลุกสันทราย สังกัดเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ