ประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2562 ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.30 น.
ประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2562 ประจำปี 2562
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

ข่าวเพิ่มเติม: