กิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการดูแลหรือเก็บขยะมูลฝอยในที่สาธารณะหน้าบ้านตนเอง เพื่อเป็นการรักษาความสะอาด คัดแยกขยะ ไม่เผาขยะ ช่วยลดปัญหาหมอกควัน บ้านป่าข่อยใต้ หมู่ที่ 2 ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ร่วมกับโรงเรียนบ้านป่าข่อยใต้ อสม. และประชาชนจิตอาสา
จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการดูแลหรือเก็บขยะมูลฝอยในที่สาธารณะหน้าบ้านตนเอง
เพื่อเป็นการรักษาความสะอาด คัดแยกขยะ ไม่เผาขยะ ช่วยลดปัญหาหมอกควัน
และเป็นการป้องกันโรคไข้เลือดออกจากการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พร้อมรณรงค์การเลือกตั้ง เพื่อให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ เลือกตั้งตามกฎหมาย
ในเขตพื้นที่บ้านป่าข่อยใต้ หมู่ที่ 2 ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ข่าวเพิ่มเติม:

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งสายงา...
โครงการส่งเสริมเมล็ดพันธุ์ดีสู่ชุมชน แก่กลุ่มเกษตรกรตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใ...
ประกาศ ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง โครงการก่อส...
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ในวัน...
ประกาศ เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง โครง...
วันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลสันผีเสื้อประชุมคณะทำงานทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือ...