กิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการดูแลหรือเก็บขยะมูลฝอยในที่สาธารณะหน้าบ้านตนเอง เพื่อเป็นการรักษาความสะอาด คัดแยกขยะ ไม่เผาขยะ ช่วยลดปัญหาหมอกควัน บ้านป่าข่อยใต้ หมู่ที่ 2 ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ร่วมกับโรงเรียนบ้านป่าข่อยใต้ อสม. และประชาชนจิตอาสา
จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการดูแลหรือเก็บขยะมูลฝอยในที่สาธารณะหน้าบ้านตนเอง
เพื่อเป็นการรักษาความสะอาด คัดแยกขยะ ไม่เผาขยะ ช่วยลดปัญหาหมอกควัน
และเป็นการป้องกันโรคไข้เลือดออกจากการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พร้อมรณรงค์การเลือกตั้ง เพื่อให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ เลือกตั้งตามกฎหมาย
ในเขตพื้นที่บ้านป่าข่อยใต้ หมู่ที่ 2 ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่