ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้าก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารห้องเก็บของ เทศบาลตำบลสันผีเสื้อชนิดคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น กว้าง 12.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 360.00 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ห้องเก็บของ

ข่าวเพิ่มเติม:

งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ออกให้บริการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมขยะ ตามโครงการบร...
กิจกรรมไหว้สาป๋ารมีวิถีธรรมนำชุมชน ตำบลสันผีเสื้อ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ วัดป่าข่อยใต้
โรงเรียนผู้สูงอายุประจำเดือนตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมบ้านร้องอ้อ
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน พนักงานครูเทศบาล และลูก...
เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ จัดอบรมตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ในวันรุ่น ให้แก่นักเรียน โรงเรีย...
*ข่าวประชาสัมพันธ์* การจุดแลปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน(ว่าวฮม) หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ขึ้นไปส...