เส้นทางสุขภาพ ประจำเดือน มีนาคม 2562

มี.ค.-62-ฮีทสโตรก-โรคลมแดด (1)

ข่าวเพิ่มเติม:

เมื่อวัน"จันทร์"ที่ 29 มิถุนายน 2558 พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จ ณ โรงแรมสิบแสนลักช...
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ จัดกิจกรรมตาม "โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัว...
ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง...
กิจกรรมไหว้สาป๋ารมีวิถีธรรมนำชุมชน ประจำปี 2560 ณ วัดร้องอ้อ ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงให...
การประชุมชี้แจงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์
ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562