ประกาศ เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหารมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง *หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 1 ตำแหน่ง

ประกาศหน.ก่อสร้าง