ประกาศ เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหารมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง *หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 1 ตำแหน่ง

ประกาศหน.ก่อสร้าง

ข่าวเพิ่มเติม:

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เพื่อจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ปีงบประม...
คำสั่ง เรื่อง กำหนดรายชื่อการให้บริการในช่วงระยะเวลา 12.00 - 13.00 น. ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2562
ประกาศรับสมัคร นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ 2560
การอบรมชี้แจงหลักเกณฑ์กสนจัดทำการประเมินผลควบคุมภายในเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ประจำปี 2561
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการขยายไหล่ทางทั้ง2ข้างถนนสายหลัก ม.1-6 ตำบลสันผีเสื้อ
ประกาศ เรื่อง การปรับปรุงกระบวนการและลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ เพื่อบริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 25...