ประกาศ รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562

เทศบาลตำบลสันผีเสื้อประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

โดยทำการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18-22 มีนาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

กองสวัสดิการสังคม ชั้น 2 อาคารหลังเก่า โทร.0-5385-4380 ต่อ 26

KMBT36220190307120912 (1)

ข่าวเพิ่มเติม:

ประกาศราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จ้างจัดหาสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย พร้อมกำจัดขยะมูลฝอย
ประชาสัมพันธ์ การรับลงทะเบียนผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดตามโครงการเงินอุดหนุนเพื...
ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรดป็นพนักงาน...
โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกายแบบโยคะ โดยชมรมโยคะ ตำบลสันผีเสื้อ
ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และก...
โครงการสืบสานวัฒนธรรมล้านนาประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562