ประกาศรายชื่อ วัน เวลา และสถานที่สอบของผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรตาม #โครงการจ้างงานนักเรียนนักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562

>ประกาศรายชื่อ วัน เวลา และสถานที่สอบของผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรตาม #โครงการจ้างงานนักเรียนนักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562<<
#ให้มารายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์ วันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ชั้น 2
#เร่ิมสอบสัมภาษณ์ เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
#การแต่งการชุดนักเรียน นักศึกษา เท่านั้น
#หากมารายงานตัวหลังเวลา 10.00 น. หรือไม่มารายงานตัว #ถือว่าท่านสละสิทธิ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : กองสวัสดิการสังคม
โทร.0-5385-4380 ต่อ 26