ประกาศรายชื่อ วัน เวลา และสถานที่สอบของผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรตาม #โครงการจ้างงานนักเรียนนักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562

>ประกาศรายชื่อ วัน เวลา และสถานที่สอบของผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรตาม #โครงการจ้างงานนักเรียนนักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562<<
#ให้มารายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์ วันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ชั้น 2
#เร่ิมสอบสัมภาษณ์ เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
#การแต่งการชุดนักเรียน นักศึกษา เท่านั้น
#หากมารายงานตัวหลังเวลา 10.00 น. หรือไม่มารายงานตัว #ถือว่าท่านสละสิทธิ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : กองสวัสดิการสังคม
โทร.0-5385-4380 ต่อ 26

ข่าวเพิ่มเติม:

ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต
คำสั่ง กำหนดรายชื่อการให้บริการประชาชนในช่วงวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ประจำเดือน มกราคม 2561
เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้ผู้ที่มีหน้าที่ชำระภาษี ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษ...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร(ไฟกระพริบ) จำนวน 3 จุด ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่...
ประกาศ เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง โครง...
โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสันผีเสื้อ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562