ประกาศรายชื่อ วัน เวลา และสถานที่สอบของผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรตาม #โครงการจ้างงานนักเรียนนักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562

>ประกาศรายชื่อ วัน เวลา และสถานที่สอบของผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรตาม #โครงการจ้างงานนักเรียนนักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562<<
#ให้มารายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์ วันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ชั้น 2
#เร่ิมสอบสัมภาษณ์ เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
#การแต่งการชุดนักเรียน นักศึกษา เท่านั้น
#หากมารายงานตัวหลังเวลา 10.00 น. หรือไม่มารายงานตัว #ถือว่าท่านสละสิทธิ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : กองสวัสดิการสังคม
โทร.0-5385-4380 ต่อ 26

ข่าวเพิ่มเติม:

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3
ประกาศ ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง โครงการโอเว...
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ 13 มกราคม 2561 “รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโ...
การประชุมคณะอนุกรรมการ กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบลหรือพื้นที่ เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ครั้งที่ 4/25...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (จ้างโครงการซ่อมแซมคอสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ซอย 9 (บริเวณเสื้อบ้าน...
วันที่ 29 เมษายน 62 นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้ารา...