ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล และกำหนดวัน เวลาและสถานที่สอบ

ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล และกำหนดวัน เวลาและสถานที่สอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบมีนาคม256229032562

ข่าวเพิ่มเติม:

พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวามหาราช
ขอเชิญท่านร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันคร...
ประกาศ เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง โครง...
ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเทศบาลตำบลส...
ต้อนรับคณะดูงานจากกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์...
เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ดำเนินการล้างทำความสะอาดถนนและทางเท้า ไหล่ทาง ทางสัญจรในเขตชุมชน เพื่อลดปัญหาฝุ...