ประกาศ เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

รายงานประชุมสภา

ข่าวเพิ่มเติม:

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บ...
อบรมเชิงปฏิการส่งเสริมการสร้างสุขภาวะ และกิจกรรมประเมินภาวะสุขภาพ ตรวจสุขภาพเบื้องต้น การตรวจเลือดหา...
นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้าก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารห้องเก็บของ เทศบาลตำบลสันผีเสื้อชนิดคอนกรีตเส...
งานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ ณ วัดร้องอ้อ ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่