ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ทต.สันผีเสื้อ ครั้งที่ 3/2562 เพื่อพิจารณาโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ประจำปรงบประมาณ 2562

วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ทต.สันผีเสื้อ ครั้งที่ 3/2562 เพื่อพิจารณาโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ประจำปรงบประมาณ 2562 และติดตามผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ