เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ รับการประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 (Environmental Health Accreditation : EHA)

วันที่ 4 เมษายน 2562 เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ รับการประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 (Environmental Health Accreditation : EHA)

ข่าวเพิ่มเติม:

โครงการเสริมสร้างความมั่นคงระดับหมู่บ้าน ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง เชียงใหม่
เทศบาลตำบลสันผีเสื้อช่วยเหลือราษฏรผู้ประสบภัยพิบัติ เหตุวาตภัย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 ด้านทิศใต้ หมู่ที่ 6 บ...
เทศบัญญัติตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25558
ประกาศ เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณ ราคากลาง โคร...
กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าหลุก เข้าร่วมกำจัดลูกน้ำยุง...