เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ รับการประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 (Environmental Health Accreditation : EHA)

วันที่ 4 เมษายน 2562 เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ รับการประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 (Environmental Health Accreditation : EHA)

ข่าวเพิ่มเติม: