ร่วมประกอบพิธีรดน้ำดำหัว รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสประเพณีสงกรานต์ หรือปี๋ใหม่เมืองของชาวล้านนา ประจำปี 2562

นายลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ นำทีมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ร่วมประกอบพิธีรดน้ำดำหัว รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
เนื่องในโอกาสประเพณีสงกรานต์ หรือปี๋ใหม่เมืองของชาวล้านนา ประจำปี 2562 เพื่อขอพร และ ขอขมาลาโทษตามประเพณีอันดีงามของชาวล้านนาที่ถือปฏิบัติมาแต่โบราณ
อันเป็นการแสดงถึงการนอบน้อมกตัญญูกตเวทิตา เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว