ร่วมประกอบพิธีรดน้ำดำหัว รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสประเพณีสงกรานต์ หรือปี๋ใหม่เมืองของชาวล้านนา ประจำปี 2562

นายลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ นำทีมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ร่วมประกอบพิธีรดน้ำดำหัว รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
เนื่องในโอกาสประเพณีสงกรานต์ หรือปี๋ใหม่เมืองของชาวล้านนา ประจำปี 2562 เพื่อขอพร และ ขอขมาลาโทษตามประเพณีอันดีงามของชาวล้านนาที่ถือปฏิบัติมาแต่โบราณ
อันเป็นการแสดงถึงการนอบน้อมกตัญญูกตเวทิตา เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว

ข่าวเพิ่มเติม:

โครงการอบรมผู้นำนักเรียนด้านส่งเสริมสุขภาพอนามัยตำบลสันผีเสื้อ รพ.สต.บ้านท่าหลุก สนับสนุนโดยกองทุนหล...
ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนั...
เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ จัดอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันผ...
รายงานทางการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศ ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง โครงการก่อส...
นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการสืบสานวัฒนธรรมล้านนา...