รับโอนพนักงานเทศบาลสายงานบริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ
เรื่อง  รับโอนพนักงานเทศบาลสายงานบริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รับโอนสายบริหาร02052562