โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสันผีเสื้อ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ จัดกิจกรรม โรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมกาดท่าน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านท่าหลุก ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวเพิ่มเติม:

พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวามหาราช
โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทรายเยี่ยมชมฟาร์มผีเสื้อ
รายงานการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ปร...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประดับผ้าบริเวณถนนสายหลักที่เป็นเส้นทางไปยังศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิม...
ประกาศกำหนดเวลามาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสายสำหรับ นักงานเทศบาล พนักงานครูและบุคลากร...
ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเทศบาลตำบลส...