ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และ การคำนวณราคากลาง (โครงการก่อสร้างถนนลาดยางบริเวณบ้านนายมานะ หลินบุตร หมู่ 5 ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่)

ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และ การคำนวณราคากลาง
(โครงการก่อสร้างถนนลาดยางบริเวณบ้านนายมานะ หลินบุตร หมู่ 5 ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่)

ถนน 5 110052562