ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และ การคำนวณราคากลาง (โครงการถนนลาดยางซอยบ้านดาบชาญ หมู่ 5 บ้านขัวโก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 240.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 960.00 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร)

ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และ การคำนวณราคากลาง
(โครงการถนนลาดยางซอยบ้านดาบชาญ หมู่ 5 บ้านขัวโก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 240.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 960.00 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร)

ถนน 5 210052562