ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และ การคำนวณราคากลาง (ขยายสะพานคอนกรตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร และป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย)

ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และ การคำนวณราคากลาง
(ขยายสะพานคอนกรตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร และป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย)

99916052562