การสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น.
สภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ