โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพประชาชนตำบลสันผีเสื้อ ประจำปี 2562

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ
จัดฝึกอบรมตามโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพประชาชนตำบลสันผีเสื้อ ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมกาดน้ำ ตำบลสันผีเสื้อ