โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ/ทบทวน แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ
จัดประชุมตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ/ทบทวน แผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ณ ห้องประชุมกาดท่าน้ำ