โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ/ทบทวน แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ
จัดประชุมตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ/ทบทวน แผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ณ ห้องประชุมกาดท่าน้ำ

ข่าวเพิ่มเติม:

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ จัดทำโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคเอดส์ในวัยรุ่น ...
การประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 ในวันที่ 28 สิงหาคม 255...
ประชุมโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2560
บันทึกทำความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการประยุกต์ใช้ศัตรูธรรมชาติในการควบคุมศัตร...
ประชุมประชาคมแบบประชารัฐระดับหมู่บ้าน (บ้านป่าข่อยใต้) เพื่อทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ....
ประชุมประชาคมแบบประชารัฐระดับหมู่บ้าน (บ้านท่า ร้องขี้ควาย) เพื่อทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี...