ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคมกลาง และ การคำนวณราคากลาง (โครงการรางระบาบน้ำ คสล. ขนาดภายในกว้าง 1.00 เมตร ความลึก 1.00 เมตร ความยาว 130.00 เมตร)

ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคมกลาง และ การคำนวณราคากลาง
(โครงการรางระบาบน้ำ คสล. ขนาดภายในกว้าง 1.00 เมตร ความลึก 1.00 เมตร ความยาว 130.00 เมตร)

3307062562

ข่าวเพิ่มเติม: