โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสันผีเสื้อ ประจำเดือนมิถุนายน 2562

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสันผีเสื้อ
ประจำเดือนมิถุนายน 2562 กิจกรรมตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
และการฝึกทำสามาธิจากสมาคมมังสวิรัติไทยสาขาเชียงใหม่
ณ ห้องประชุมกาดท่าน้ำ

ข่าวเพิ่มเติม:

การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานทั่วไป 1.ด้านสมมรถภาพ...
ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และก...
ประชาสัมพันธ์ กำหนดการพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลาย ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 6 - 9 ตำบลสัน...
เชิญชวนมาชม และสัมผัสเหล่าบรรดาผีเสื้อ ได้ที่ฟาร์มผีเสื้อ หมู่ที่ 3 ตำบลสันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่
การประชุมชี้แจงกระบวนการและขั้นตอนการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมือง
ประกาศ เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง โครง...