โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2562

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ
จัดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2562
ณ ห้องประชุมกาดท่าน้ำ