ประกาศ เรื่อง ขอยกเลิกประกาศการขายพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปี 2560-2561 โดยวิธีทอดตลาดประกาศ ณ วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2562

KMBT36220190620175120