ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลและกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ28062562_0001