โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลสันผีเสื้อ ประจำปี 2562

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลสันผีเสื้อ ประจำปี 2562
ในระหว่างวันที่ 26 – 29 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมกาดท่าน้ำ หมู่ที่ 7 ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
และพื้นที่ทัศนศึกษาดูงาน ณ จังหวัดระยอง และจันทบุรี