โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลสันผีเสื้อ ประจำปี 2562

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลสันผีเสื้อ ประจำปี 2562
ในระหว่างวันที่ 26 – 29 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมกาดท่าน้ำ หมู่ที่ 7 ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
และพื้นที่ทัศนศึกษาดูงาน ณ จังหวัดระยอง และจันทบุรี

ข่าวเพิ่มเติม:

ประกาศ เรื่อง รายงานทางการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาและประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อส...
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งสายงา...
ประกาศ ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง โครงการก่อส...
การอบรมชี้แจงหลักเกณฑ์กสนจัดทำการประเมินผลควบคุมภายในเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ประจำปี 2561
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพประชาชนตำบลสันผีเสื้อ ประจำปีงบประมาณ 2560 (ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์และดอก...