ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562

ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562

1234505072562

ข่าวเพิ่มเติม:

ประกาศ ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง โครงการปรับ...
คำสั่ง เรื่องกำหนดรายชื่อการให้บริการประชาชนในช่วงวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ประจำเดือน ธันวา...
รายงานการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ปร...
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน พนักงานครูเทศบาล และลูก...
เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจพัฒนาปรับภูมิทัศน์สะพานป่าแดดและทางเท...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงระบบเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านขัวโก ต...